Versie: oktober 2021

Indien de cliënt na de kosteloze intake een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek (sessie), is er sprake van een behandelovereenkomst. Deze behandelovereenkomst wordt vóór het vervolggesprek op schrift toegestuurd en daarna zo snel mogelijk door de cliënt en de therapeut ondertekend.

De behandelovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn;

b. De cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij/zij geen sessies meer wil afspreken;

c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven, bijvoorbeeld in de volgende omstandigheden:

  • De cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de bepalingen in de behandelovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
  • De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet (meer) bekwaam is de cliënt te begeleiden;
  • Andere reden waarbij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van de therapeut kan worden gevergd dat deze de behandelovereenkomst nakomt.

De overeenkomst eindigt automatisch indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.

In de behandelovereenkomst wordt een uurtarief vastgelegd. Bij eventuele toekomstige verhogingen van het uurtarief van Praktijk Rosas, zal de cliënt hiervan tenminste 2 maanden tevoren op de hoogte worden gebracht. Verhogingen van het tarief zullen nooit meer bedragen dan 5 euro per uur en zullen nooit vaker dan eens per jaar op 1 januari worden ingevoerd.

Indien de cliënt verhinderd is dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer een cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag. Indien de cliënt te laat op de sessie verschijnt, zal de sessie toch op het afgesproken tijdstip eindigen.

Indien de cliënt, een arts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging het NVPA. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. Een cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij voorkeur eerst melden bij de therapeut zelf. De cliënt kan klachten tevens bij diens beroepsvereniging melden: www. nvpa.org/content/een-klacht-indienen-1. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege: www.tcz.nu

Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. Indien de cliënt onder invloed van alcohol of drugs verschijnt zal de sessie geen doorgang kunnen hebben maar wordt deze wel in rekening gebracht. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

Praktijk Rosas is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaars, die voor de therapie bij Praktijk Rosas belangrijk was, niet heeft verstrekt.

Praktijk Rosas is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren in de buurt van of het betreden van het terrein aan de praktijk (Roostenlaan 56, Eindhoven), noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal, trap en het gebruikmaken van het toilet.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie: oktober 2021

Indien de cliënt na de kosteloze intake een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek (sessie), is er sprake van een behandelovereenkomst. Deze behandelovereenkomst wordt vóór het vervolggesprek op schrift toegestuurd en daarna zo snel mogelijk door de cliënt en de therapeut ondertekend.

De behandelovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn;

b. De cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij/zij geen sessies meer wil afspreken;

c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven, bijvoorbeeld in de volgende omstandigheden:

  • De cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de bepalingen in de behandelovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
  • De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet (meer) bekwaam is de cliënt te begeleiden;
  • Andere reden waarbij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van de therapeut kan worden gevergd dat deze de behandelovereenkomst nakomt.

De overeenkomst eindigt automatisch indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.

In de behandelovereenkomst wordt een uurtarief vastgelegd. Bij eventuele toekomstige verhogingen van het uurtarief van Praktijk Rosas, zal de cliënt hiervan tenminste 2 maanden tevoren op de hoogte worden gebracht. Verhogingen van het tarief zullen nooit meer bedragen dan 5 euro per uur en zullen nooit vaker dan eens per jaar op 1 januari worden ingevoerd.

Indien de cliënt verhinderd is dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer een cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag. Indien de cliënt te laat op de sessie verschijnt, zal de sessie toch op het afgesproken tijdstip eindigen.

Indien de cliënt, een arts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging het NVPA. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. Een cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij voorkeur eerst melden bij de therapeut zelf. De cliënt kan klachten tevens bij diens beroepsvereniging melden: www. nvpa.org/content/een-klacht-indienen-1. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege: www.tcz.nu

Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. Indien de cliënt onder invloed van alcohol of drugs verschijnt zal de sessie geen doorgang kunnen hebben maar wordt deze wel in rekening gebracht. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

Praktijk Rosas is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaars, die voor de therapie bij Praktijk Rosas belangrijk was, niet heeft verstrekt.

Praktijk Rosas is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren in de buurt van of het betreden van het terrein aan de praktijk (Roostenlaan 56, Eindhoven), noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal, trap en het gebruikmaken van het toilet.